Podmínky zpracování osobních údajůOchrana osobních údajů

Pokud jste naším uchazečem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je společnost MAGURA GROUP s.r.o., IČ 05815789, sídlem Luční 479, Rokycany 337 01, která provozuje webovou stránku www.maguragroup.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail:  info@maguragroup.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme a po jakou dobu?

Jen takové, které slouží k základní identifikaci osoby (tj. jméno, příjmení, e-mail, telefon). Tyto údaje nezbytně potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a zahájit případnou spolupráci v případě, že vyplníte některý z formulářů na stránkách. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které pro tento účel nejsou potřebné (např. rodné číslo, kopie dokladu apod.). Osobní údaje používáme jen k účelu, ke kterému nám byly sděleny a o tomto účelu uživatele transparentně informujeme. Údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let pro účely účetnictví.

Další zpracovatelé

Dokud s námi nenavážete spolupráci, nepředáváme vaše osobní údaje žadným dalším subjektům a zpracovatelům. Jakmile spolupráci zahájíme, vždy vás informujeme o tom, komu vaše osobní údaje předáme, a to ještě před tím, než tak učiníme. Zpravidla se jedná o předání osobních údajů těmto subjektům: přepravním společnostem (za účelem doručení korespondence k vám), účetní (vedení účetní agendy), ubytovacím zařízením (za účelem zajistit pro vás ubytování), atd. Toto se vždy odvíjí od konkrétního projektu a nelze tak paušalizovat. Proto vás vždy dopředu informujeme o tom, co pro vás můžeme zařídit a jaké osobní údaje k tomu od vás budeme potřebovat a případně předávat zpracovateli dat.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

MAGURA GROUP s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme, kteří nám poskytli své osobní údaje veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na info@maguragroup.cz).

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na info@maguragroup.cz), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, dochází k jejich automatickému mazání. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním jakéhokoliv formuláře na těchto internetových stránkách udělujete společnosti MAGURA GROUP s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Mezi další práva subjektu údajjů patří:

 • právo na opravu, resp. doplnění, 
  • právo na přenositelnost údajů, 
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MAGURA GROUP s.r.o. , se sídlem Luční 479,Rokycany 337 01 IČ: 05815789, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

 1. Jméno, příjmení,telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktování vaší osoby a zaslání podrobností ke konkrétnímu projektu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti MAGURA GROUP s.r.o., Luční 479, Rokycany 337 01, e-mail: info@maguragroup.cz
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakty

Martin Magura Projektový vedoucí

Tel.č. +420 721 510 431

E-mail : info@maguragroup.cz

Bc. Eva Slachová Sekretariát

Tel.č. +420 731 419 249

E-mail : info@maguragroup.cz